Vi har registrert en del innlegg på Facebook angående vindusoppussingen, der beboere viser eksempler på feil og mangler. Dette har ført til flere henvendelser til oss med bekymring om flere forhold rundt oppussingen. Vi vil besvare spørsmål vi har mottatt i artikkelen under.

Omfanget av skader og feil

Vi har kontakt med VD Montasje, som ikke opplever at omfanget av feil og mangler er like stort som man kanskje kan få inntrykk av om man kun leser innleggene fra de som har hatt uheldige opplevelser.

Vi oppfordrer beboerne til å bruke de kanalene VD Montasje har lagt opp til før man tyr til Facebook for å få utløp for frustrasjon. Særlig av hensyn til andre som skal få utført arbeid og har endt opp med å være hjemme for sikkerhets skyld. Et stort antall vinduer er allerede byttet uten at styret har mottatt henvendelser om skader. Det skal ikke være nødvendig å være hjemme for at jobben blir korrekt utført. 

Feil kan selvsagt likevel skje og i så fall gjelder det nedenstående. 

Skader og mulighetene for utbedring

Alle beboere oppfordres til å bruke skjemaene som blir delt ut, eller på annen måte ta kontakt med VD Montasje umiddelbart der det er gjort feil. Er det småting kan disse kanskje rettes opp umiddelbart. 

Er det utført arbeid som medfører skader som ikke umiddelbart kan ordnes eller utbedres, så vil dette selvsagt være forhold som man ikke mister muligheten til å påpeke senere. 

Vi oppfordrer alle som har fått skader i leiligheten å sende klage til VD Montasje via e-post, med kopi til styret. Dette er viktig for at vi skal finne en løsning for utbedring. Enten at VD Montasje får ordne opp selv der dette er mulig, eller økonomisk kompensasjon til utbedring i de leilighetene som har fått skader. Dette er noe styret vil komme tilbake til når prosjektet nærmer seg slutten. 

Lister rundt vinduer og dører

Utskifting av alle vinduene er, som de fleste har fått med seg, et kostbart prosjekt. Når styret inngikk avtale så vi oss nødt til å minimere kostnadene og sørge for en raskest mulig gjennomføring, både av hensyn til økonomien og for å minimere ulempene for beboerne. Bredden på listene ble valgt for å unngå at beboerne må bekoste sparkling og maling rundt vinduer og dører i alle rom med vindu, noe som ville vært tilfelle dersom listene er smalere enn de som ble fjernet. 

Spørsmål og videre prosess

Som tidligere kommunisert skal spørsmål om utskiftingen og prosessen rettes VD Montasje. Om kontakt ikke oppnås etter gjentatte forsøk, kan styret kontaktes. Styret kommer tilbake med mer informasjon om klage etc. når prosjektet nærmer seg slutten. 

Hilsen styretANNONSE