Tøyenhusposten blir denne gangen også delt ut i alle postkasser fordi vi ønsker å minne om en del grunnleggende ting og informere om prosjektene som gjennomføres og som er vedtatt på Generalforsamlingen. Vi ber alle lese gjennom alt som står og særlig merke seg punktene som gjelder husordensreglene og brudd på disse.

Beboermøte om utbedring av bunnledninger

Det blir beboermøte i velferdslokalet onsdag 6. september kl. 18:00. Styret og representant fra TT-teknikk vil informere om det kommende prosjektet og svare på spørsmål. Ny og mer lesbar framdriftsplan vil henges opp i alle oppgangene og legges ut på vår hjemmeside.

Utskifting av vinduer

Styret har besluttet å starte prosessen på nytt etter å ha oppdaget store unøyaktigheter ved den jobben som er gjort til nå. Dette innebærer at alle får besøk av profesjonelle, som skal ta en vurdering av status på vinduer og verandadører for dem det gjelder, for å finne ut når de må byttes ut. En total utbytting vil medføre store kostnader, så dette blir neppe aktuelt i denne omgang, men der det er umiddelbart behov, vil vi sette i gang prosess så snart behovet er dokumentert i den kommende kartleggingen. Det vil si at den tidligere registreringen ikke er noen garanti og gir ikke rett til utskifting.

Eget ønske om utbytting er ikke nok, det er kun de vinduene som kan dokumenteres at er modne for utskifting umiddelbart som vil tas. Slik det ligger an nå, så prøver vi å få gjennomført slik kartlegging i løpet av oktober. Vi kommer tilbake til alle beboerne med informasjon så snart vi har noe. Spørsmål om selve prosessen vil ikke bli besvart før ting er på plass.

Dyrehold og lufting av hunder

Alle som har dyr skal registrere dette ved å sende e-post til styret. Dette følger av husordensreglene. Det er også forbudt å bruke plenen i bakgården til å lufte hunden. Vi ser tilfellepå tilfelle der folk ikke respekterer forbudet. Dersom dyreholdet skaper tilstrekkelig sjenanse for andre, så kan dette medføre forbud mot dyreholdet.

Åpne dører

Styret ser at dører til stadighet står åpne, tilsynelatende uten grunn. Har du behov for å ha ytterdøren åpen, så heng opp en lapp. Vi ber alle beboere å lukke åpne dører som ikke har lapp på seg. Det har vært innbruddsforsøk hos oss. Dette kan unngås ved å holde ytterdører lukket og låst til enhver tid.

Stilletider

Stilletidene følger av husordensreglene og alle har plikt til å forholde seg til disse. Det innebærer at eier av en andel skal sørge for at gjester ikke bråker. Dette har sklidd ut og styret vil håndheve dette strengere fremover. Om du er usikker på når det skal være stille i leilighetene eller bakgården, se husordensreglene.

Andelseiers ansvar og utleie

Vi minner om at andelseier har ansvar for leilighetene og at ansvaret også gjelder for leiligheter som leies ut. Utleie skal godkjennes av styret, med mindre andelseier samtidig bor i boligen. Utleie uten godkjenning av styret kan medføre skriftlig advarsel og gjentatte budd kan i verste fall ende med salgspålegg av andelen.

Bruk av vaskerier

Alle som bruker tørketromlene SKAL tømme lofilter etter bruk. Dette får vi ofte henvendelser om at ikke er gjort og styret har selv observert dette relativt hyppig. Om det ikke blir en bedring på situasjonen vil styret vurdere å deaktivere tørketromlene.

De gamle vaskemaskinene må stadig repareres og dette er kostbart. Ved feil vil de derfor ikke lenger bli reparert, men fjernet. Vi har ikke inntrykk av at det er så stor bruk av vaskeriene at vi går til innkjøp av nye som erstatning for de gamle maskinene. Dette innebærer at det nok blir mer kø på de som er igjen, men vi har fortsatt systemet med reservasjon av tider og ber folk benytte dette. Nøkkel til reservasjon kan hentes hos vaktmester.

Røyking

Røyking skal ikke skje i oppgangene eller øvrig fellesareal innendørs. Det skal heller ikke røykes i døråpningene eller på trappene til oppgangene. Husk at det er mange som ikke røyker, og som synes det er ubehagelig når røykluft siver inn i leilighetene. Vi anmoder om at folk unngår å henge ut av vinduene når de røyker. Gå heller ut i bakgården og lag et sosialt røykefellesskap.

Høstdugnad

Årets høstdugnad blir lørdag 21. oktober fra kl. 12. Oppmøte ved vaktmesters kontor. Det blir som vanlig servert mat og drikke både med og uten alkohol. Nærmere informasjon kommer i eget oppslag når dugnaden nærmer seg.

Plantekasser

Styret besluttet i vår å anlegge 12 plantekasser på et område i gårdsrommet. Responsen fra beboere var god og i dag er det fem på venteliste. De som disponere plantekassene, skal holde orden i området, selv sørge for planter, gjødning, fornying av jord og benytte seg av plantekassen. Når noen trer tilbake, vil nestemann på ventelisten få tilbud om å overta ledig plantekasse.

Merking av sykler

Vaktmester vil merke syklene i bakgården for å avdekke hvilke som er i bruk og ikke. De syklene som fortsatt står med merkingen på ved høstdugnaden blir plassert i ledig oppbevaringsrom.

 

Hilsen vaktmester og styret